تبلیغات
red rose red rose - ..........
 

..........

نویسنده: rose

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.comنبودنت بهترین بهانه است برای اشک ریختن ... تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

ولی کاش بودی تا اشکهایم از شوق دیدارت سرازیر میشد ...

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.comکاش بودی و دستهای مهربانت مرهم همه دلتنگیها و نبودنهایت تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

میشد ...   کاش بودی تا سر به روی شانه های مهربانت می گذاشتم

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.comو دردهایم را به گوش تو میرساندم... بدون تو عاشقی برایم عذاب است تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

میدانم که نمیدانی بعد از تو دیگر قلبی برای عاشق شدن ندارم...

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.comکاش میدانستی که چقدر دوستت دارم و بیش از عشق بر تو عاشقم... تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

  میدانی که اگر از کنارم بروی لحظه های زندگی برایم پر از درد و عذاب میشود 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com میدانم که نمیدانی بدون تو دیگربهانه ای نیست برای ادامه ی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

زندگی جزانتظار آمدنت انتـــــــــــــــــــــــــــــظار ...

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.comشش حرف و چهار نقطه ! کلمه کوتاهیه . اما معنیش رو شاید  تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

 سالها طول  بكشه تا بفهمی !

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.comتو این کلمه کوچیک ده ها کلمه وجود داره که تجربه کردن هر تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

کدومش دل شیر می خواد!

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.comتنهایی ، چشم براه بودن ، غم ؛غصه ، نا امیدی ، شکنجه رو حی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

،دلتنگی ، صبوری ، اشک بیصدا ؛

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.comهق هق شبونه ؛ افسردگی ، پشیمونی، بی خبری و دلواپسی و .... !تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

  برای هر کدوم از این کلمات چند حرفی که خیلی راحت به زبون میاد

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.comو خیلی راحت روی کاغذ نوشته میشه باید زجر و سختی هایی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

 رو تحمل کردتا معانی شون رو فهمید و درست درک شون کرد !!!

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
متنفرم از هر چیزی که زمان را به یاد من میاورد... و قبل از همه ی  تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

اینهامتنفرم از انتظار ... از انتـــــــــــــــــــــــــــــــظار متنفرم

   تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

 

() نظرات