تبلیغات
red rose red rose - صور فلكی
 

صور فلكی

نویسنده: rose

 

                                                               

                 

             

آبگردان كوچك

دب اصغر ، خرس كوچك یا آبگردان كوچك صورت فلكیی است كه ستارة شمال یا ستارة قطبی در آن قرار دارد. ستارة قطبی دقیقاً در قطب شمال سماوی قرار ندارد. این ستاره َ51 از محل واقعی قطب سماوی فاصله دارد و در 24 ساعت یك بار حول قطب در مسیر دایروی به قطر َ42 ْ1 می گردد. فاصلة زاویه ای ستارة قطبی از افق شمالی تقریباً به همان اندازة عرض جغرافیایی ناظر در شمال استوا است. اگر شما در قطب شمال (ارتفاع ْ90 شمالی) بایستید ، ستارة قطبی مستقیماً در بالای سرتان قرار دارد ، اگر شما روی استوا (با ارتفاع صفر) بایستید ، ستارة قطبی دقیقاً روی افق شمالی قرار می گیرد.

                      

به علت حركت تقدیمی اعتدالین ، موضع قطب سماوی به تدریج و پیوسته تغییر می كند و دایره ای را حول قطب دایره البروج كه در صورت فلكی اژدها واقع است دنبال می كند. حدود 26000 سال طول می كشد تا قطب شمال سماوی یك دایره را كامل كند. ستارة آلفا ـ قیفاووس در7500 م. ستارة شمال و ستارة نسر واقع در 14000م. ستارة قطبی خواهند بود

             

شلیاق

شلیاق یا چنگ رومی را می توان به سبب حضور ستارة درخشان نسر واقع به راحتی تشخیص داد. بنابر افسانه ها ، شلیاق معرف چنگ سحرآمیزی است كه آپولو یا مركوری به ارفیوس داد. بعد از مرگ ارفیوس ژوپیتر چنگ سحرآمیز را به آسمان رها كرد. در بوهمیا به شلیاق «ویولون آسمان» می گفتند و انگلیسی های قدیم آن را به عنوان «چنگ آرتوشا» می شناختند. ستارگان اپسیلون ، دلتا وزتا ـ شلیاق ستارگان دوگانه ای هستندكه با تلسكوپ تفكیك یا مشخص می شوند. در یك سوم فاصلة بین گاما و بتا سحابی های حلقوی قرار دارند كه برای مشاهدة آنها حداقل به یك تلسكوپ 5/7سانتی متری نیاز است.

                  

قوس

قوس یا تیر انداز همیشه همراه صورت فلكی عقرب است ، زیرا تیرانداز تیرش را به سوی قلب عقرب نشالنه رفته است. برای پیدا كردن قوس خط بین ردف در دجاجه و نسر طایر در عقاب را دنبال كنید. اگر خط به اندازة خودش امتداد پیدا كند در حدود 10 درجة شرق قوری كه یك تركیب هندسی از ستارگان در داخل قوس است ، به قوس منتهی می شود. با دوربین دوچشمی می توان در قسمتی از راه شیری كه در این صورت فلكی قرار دارد تعداد زیادی راه و نواحی تاریك مشاهده كرد. خوشه های ستاره ای 8M ، 22M ، 24M و 25M را می توان با دوربین دوچشمی دید كه 8M و 25M بارزترین آنها هستند. مركز كهكشان راه شیری در امتداد این صورت فلكی قرار دارد.

                

عقربعقرب یا كژدم در غرب قوس قرار دارد. لوله قوری به سوی دم كج عقرب نشانه می رود. قلب العقرب روشن ترین ستارة این صورت فلكی است و مفهوم نام آن «رقیب مریخ»  anti - Ares ) است زیرا به سبب رنگ مایل به قرمز درخشانش با مریخ رقابت می كند. در یادداشت های اولیة ستاره شناسی به این صورت فلكی اشاره شده است. این صورت فلكی نامش را از این حقیقت گرفته است كه ، وقتی خورشید در زمانهای گذشته وارد این صورت فلكی می شد بیماری در مصر شایع بود. تعدادی خوشه های ستاره ای بسیار زیبا در این صورت فلكی قرار دارند. در یك شب صاف 80M ، 7M ، 6M را می توان با دوربین دوچشمی خیلی خوب مشاهده كرد. ویلیام هرشل 80M را غنی ترین جرم ستارگان در آسمان می دانست. در سمت شرقی 80M سحابی تاریك دیگری قرار دارد. ستارة نو ـ عقرب ستارة دوگانه ای است كه با دوربین دوچشمی قابل رؤیت است. ستارگان بتا و دلتا سر عقرب را مشخص می كنند و پی ـ عقرب در غرب قلب العقرب قرار دارد

 

                        

برزانونشسته صورت فلكیی است كه در غرب شلیاق واقع است. اگر خطی را از نسر واقع در شلیاق به سماك رامح در عوا وصل كنیم از میان جاثی خواهد گذشت. فنقیهای كهن این صورت فلكی را بعنوان خدای Melharth می پرستیدند در حالی كه یونانیان آنرا به عنوان «Phantom» یا «مرد برزانونشسته» می شناختند. چهرة برجستة این صورت فلكی خوشه اس ستاره ای كروی 13M است. این خوشه در روی خط مابین اتا و زتا ـ جاثی و در جنوب زتا ـ جاثی قرار دارد. این زیباترین خوشه كروی در نیمكرة شمالی است و با چشم غیرمسلح در یك شب بدون ماه و صاف به صورت یك لكة غبار با قدر 6 دیده می شود. با دوربین دوچشمی به راحتی قابل رؤیت است ولیكن برای تفكیك ستارگانش به یك تلسكوپ 10 سانتی متری نیاز است

                 

آندرومدا (امراه المسلسله)

امراه المسلسله ، دختر ذات الكرسی ، به عنوان قربانی برای هیولای دریایی كه بندر حبشه را خراب می كرد ، به زنجیر كشیده شد. برساوش موقعی كه با سر مدوسا بر می گشت او را از بندر رهانید.

مهمترین شیء در این صورت فلكی سحابی بزرگ 31M است. این سحابی را می توان با چشم غیر مسلح دید و همینطور به راحتی می توان با دوربین دوچشمی آن را مشاهده كرد. این سحابی كهكشان مارپیچی دیگری شبیه به كهكشان شیری خود ماست و دو میلیون سال نوری با ما فاصله دارد. این كهكشان تنها كهكشان مارپیچی است كه با چشم غیر مسلح قابل رؤیت است

                        

ذات الكرسی

این صورت فلكی بسیار قدیمی است و قدمتش به 3500 ق.م بر می گردد. مشهورترین افسانه از یونانیان است و نقل می كنند كه چطور ذات الكرسی ، زن زیبای قیفاووس شاه حبشه ، بیهوده به خود می بالید كه از پریان دریا زیباتر است. پریان دریایی خشمگین نپتون را متقاعد كردند تا یك هیولای دریایی بفرستد و ساحل حبشه را ویران كند. آندرومدا ، دختر زیبای ذات الكرسی برای باج دادن به هیولای دریایی به صخره ای در ساحل دریا به زنجیر كشیده شد.

ناحیة اطراف ستارة گاما محل بسیار خوبی است برای اینكه با دوربین دوچشمی آنرا مشاهده كنیم زیرا تعداد زیادی خوشه های باز در این صورت فلكی وجود دارد و با یك دوربین دوچشمی خوب می توان حوزه های ستاره ای مهیجی را مشاهده كرد

                    

دجاجه

                           

دجاجه

دجاجه یا قو را به سبب شكلش صلیب شمالی نیز نامیده اند. ردف ، روشن ترین ستارة دجاجه نوك صلیب واقع است كه باعث می شود این صورت فلكی نسبت به دیگر صور راحت تر شناخته شود. این صورت فلكی كاملاً در راه شیری واقع است. در اطراف دجاجه حوزه های ستاره ای جالب بسیار زیاد وجود دارد كه می توان آنها را با دوربین های دو چشمی مشاهده كرد. همچنین یكی از سحابی های تاریك كه از ابرواره های گاز و غبار تشكیل شده در دجاجه قرار دارد و دورترین ستارگان راه شیری را تیره می كند.

                                  

عوا

عوا یا گاوچران را می توان به راحتی توسط ستارة سماك رامح كه ستارة اصلی در صورت فلكی بادبادكی شكل است تشخیص داد. مفهوم عوا شخم زن یا طبق بعضی اسناد گاوران است. یونانیان آنرا خرس ران نامیدند كه از شكل صورت فلكی اینطور استنباط می شود كه خرس بزرگ در اطراف قطب شمال سماوی می راند.

خطوط متصل كنندة ستارگان روشن شكل یك بادبادكی را می نمایانند كه سر و بدن گاوچران را می سازند. سماك رامح ، كه از نظر روشنایی مقام چهارم را در نیمكرة شمالی داراست ، دارای قدر ظاهری صفر است و 32 سال نوری از خورشید فاصله دارد

                      

فرس اعظم

این صورت فلكی را می توان به راحتی از روی مربع بزرگ فرس اعظم كه از ستارگان آلفا بتا و گاما ـ فرس اعظم و آلفا ـ امراه المسلسله ، تشكیل شده است ، پیدا كرد. فرس اعظم یك اسطورة افسانه ای است كه از بعد از آنكه پرساووس سر مدوسا را از تن جدا كرد از خون او بیرون جست. به طور كلی اسب در آسمان به صورت وارونه دیده می شود و جلو او به سوی آسمان بالا رفته است فقط سرو گردن و پاهای جلوش توسط ستارگان مشخص می شود. این صورت فلكی را در فنیقیة مصر به شكل یك كشتی در نظر می گرفتند.

 

 

 

() نظرات